REGULAMIN WYDARZENIA FIRMOWY RAJD ROWEROWY

REGULAMIN WYDARZENIA

FIRMOWY RAJD ROWEROWY 2023

 

SPIS TREŚCI

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje

1.2. Opis wydarzenia

1.3. Cele Firmowego Rajdu Rowerowego 2023

1.4. Organizator

II UCZESTNICTWO

2.1. Warunki uczestnictwa

2.2. Zasady uczestnictwa

2.3. Aplikacja

2.4. Nagrody

2.5. Dyskwalifikacja

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Zastrzeżenia

3.2. Postanowienia końcowe

 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje

 1. Firmowy Rajd Rowerowy – to wydarzenie polegające na realizacji zadań przez Uczestników z danej Drużyny w ramach rowerowej gry miejskiej, realizowanej w dniach 9-10.09.2023 r. we Wrocławiu i 16.09.2023 r. w Warszawie, na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U.

z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);

 1. Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka Prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://www.rajdrowerowy.pl/;
 2. Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin Firmowego Rajdu Rowerowego 2023” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://rajdrowerowy.pl/;
 3. Regulamin Serwisu – oznacza „Regulamin korzystania z serwisu internetowego Firmowego Rajdu Rowerowego” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://www.rajdrowerowy.pl/;
 4. Serwis – oznacza Serwis znajdujący się w sieci Internet dostępny pod adresem https://rajdrowerowy.pl/ oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego Serwisu;
 5. Firma – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej dokonującej zgłoszenia Drużyn uczestniczących w Firmowym Rajdzie Rowerowym;
 6. Organizator – oznacza Compani sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław, KRS 0000474079, NIP 8943047901, REGON 022222083.
 7. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczna zgłoszoną jako Uczestnik Firmowego Rajdu Rowerowego przez Firmę, która potwierdziła udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym i zaakceptowała Regulamin Firmowego Rajdu Rowerowego 2023;
 8. Kapitan – oznacza Uczestnika Firmowego Rajdu Rowerowego, który jako lider Drużyny prowadzi zespół przez Firmowy Rajd Rowerowy i go reprezentuje;
 9. Drużyna – oznacza czteroosobową drużynę zgłoszoną przez Użytkownika w imieniu Firmy, składającą się z 4 Uczestników;
 10. Aplikacja – oznacza aplikację mobilną przygotowaną przez profesjonalnego operatora wykorzystaną do realizacji Firmowego Rajdu Rowerowego;
 11. Pakiet startowy – oznacza zakupiony pakiet  Starter, umożliwiający Drużynie udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym;

1.2. Opis wydarzenia

 1. Firmowy Rajd Rowerowy obejmuje rowerową grę miejską na terenie Wrocławia, która odbędzie się w dniach 9-10.09.2023 r. we Wrocławiu i 16.09.2023 r. w Warszawie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Drużyny zdobywają punkty poprzez prawidłowe wykonanie zadań w dedykowanej Firmowemu Rajdowi Rowerowemu grze miejskiej z wykorzystaniem aplikacji mobilnej przygotowanej przez profesjonalnego operatora, w ramach ograniczeń czasowych określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Firmowy Rajd Rowerowy nie stanowi wydarzenia organizowanego w jednym miejscu i czasie, w szczególności nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2171 ze zm.).

1.3. CELE FIRMOWEGO RAJDU ROWEROWEGO 2023

Celami organizacji Firmowego Rajdu Rowerowego są:

 1. Promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej wśród pracowników i mieszkańców miast, poprzez jazdę na rowerze;
 2. Bezpieczna integracja zespołów pracowników w dobie pandemicznych ograniczeń;
 3. Promowanie ekologicznego stylu życia.

1.4. ORGANIZATOR

Organizatorem Firmowego Rajdu Rowerowego jest Compani sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław, KRS 0000474079, NIP 8943047901, REGON 022222083.

II. UCZESTNICTWO

2.1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Firmowym Rajdzie Rowerowym biorą udział Drużyny składające się z 4 Uczestników zgłoszonych w imieniu Firmy, na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu. Z jednej Firmy może zgłosić się dowolna liczba Drużyn.
 2. Warunkami udziału Uczestnika w Firmowym Rajdzie Rowerowym są:
  – rejestracja Uczestnika ramach Drużyny zgłoszonej przez Firmę w Serwisie;
  – akceptacja treści Regulaminu oraz zasad obowiązujących przy Firmowym Rajdzie Rowerowym w ramach Aplikacji  i złożenie w ramach Aplikacji odpowiednich oświadczeń, o których mowa w ust. 5 i 6  poniżej;
  – dokonanie opłaty za pakiet Starter przez Firmę;
  – odbiór pakietu startowego w dniu wydarzenia, w tym dostępu do aplikacji mobilnej.
 3. Po zakończeniu rejestracji każdy członek Drużyny będzie mieć możliwości edytowania swoich danych rejestracyjnych wyłącznie po nawiązaniu kontaktu z Organizatorem na zasadach określonych w Serwisie.
 4. Prawo do udziału w Firmowym Rajdzie Rowerowym przysługuje określonej osobie
  i nie może być przenoszone, z wyłączeniem zmian dokonanych przez osobę działającą w imieniu Firmy w ramach Serwisu.
 5. Uczestnik uruchamiając Aplikacje, akceptując Regulamin i biorąc udział w wydarzeniu Firmowego Rajdu Rowerowego dnia 9-10..09.2023 r. lub 24.09.2023 r. oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym i startuje na własną odpowiedzialność, mając świadomość niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia. Organizator nie jest uprawniony ani zobowiązany do weryfikacji prawdziwości powyższego oświadczenia ani nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Uczestnik oświadcza ponadto, że nie znajduje się w sytuacji, w której jego udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym stwarza ryzyko dla Uczestnika lub innych osób lub stanowi naruszenie przepisów prawa, w tym związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Organizator rekomenduje odbycie wizyty lekarskiej przed Firmowym Rajdem Rowerowym w celu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w wydarzeniu, a także przegląd roweru, z którego Uczestnik korzysta w ramach udziału w grze.
 6. Każdy Uczestnik, dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa, ma obowiązek posiadania kasku rowerowego podczas przebiegu całej gry Firmowego Rajdu Rowerowego. Kask powinien mieć sztywną konstrukcję i być prawidłowo zapięty. Uczestnik w trakcie Firmowego Rajdu Rowerowego zobowiązany jest do korzystanie wyłącznie ze sprzętu, który posiada wymagane prawem obowiązkowe wyposażenie oraz którego stan techniczny pozwala na bezpieczne użytkowanie i nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników Firmowego Rajdu Rowerowego oraz ruchu drogowego. W przypadku naruszenia powyższych obowiązków, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora.
 7. Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu Firmowego Rajdu Rowerowego dnia 9-10.09.2023 r. lub 16.09.2023 r. akceptuję zgodę na utrwalanie i publikowanie jego wizerunku , obejmuje ona jego publikację w materiałach oraz na kanałach informacyjnych (w tym mediach społecznościowych Firmowego Rajdu Rowerowego oraz Compani) i promocyjnych, w tym również w filmie promocyjnym oraz w Serwisie, w związku z udziałem w Firmowym Rajdzie Rowerowym.

2.2. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Drużyna prowadzona jest przez Kapitan, którym może być wyłącznie pełnoletni Uczestnik
 2. Drużyna otrzyma informację o godzinie i miejscu startu, a także instrukcje dotyczące przebycia trasy najpóźniej na 2 tygodnie przed wydarzeniem. Gra dla każdej z drużyn rozpocznie się pomiędzy 8:00 a 13:30.
 3. Organizator dopuszcza możliwość pokonania gry na urządzeniu innym niż rower. Uczestnik ma możliwość udziału na urządzeniu elektrycznym lub innym sprzęcie sportowo‑rekreacyjnym (napędzanym siłą mięśni), przeznaczonym do poruszania się osoby w pozycji stojącej, który według odpowiednich przepisów może poruszać się po ścieżkach rowerowych (np. hulajnoga elektryczna).
 4. Czasy osiągnięte przez Drużynę nie są uwzględniane do punktacji drużynowej. Organizator zastrzega sobie prawo do uwzględnienia czasu w przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez różne Drużyny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty Firmowego Rajdu Rowerowego lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatora takich jak np.: złe warunki atmosferyczne, stan zagrożenia epidemicznego. Uczestnik nie może żądać od Organizatora zwrotu opłaty startowej lub innych kosztów. W przypadku zaistnienia wyżej opisanych, Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym w innym, wyznaczonym przez Organizatora terminie.
 6. Warunkiem uwzględnienia Drużyny w klasyfikacji drużynowej jest ukończenie gry przez wszystkich członków Drużyny i pokonanie wszystkich stacji na trasie.
 7. Tylko te Drużyny, które składają się z 4 różnych Uczestników mogą zostać zakwalifikowane do klasyfikacji drużynowej. W przypadku rezygnacji jednego z członków Drużyny, dozwolone jest zastępstwo lub wykonywanie zadań za osobę nieobecną przez innego z członków Drużyny. Wszelkie zmiany należy zgłaszać Organizatorowi na adres mailowy: biuro@rajdrowerowy.pl.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych zasad uczestnictwa i klasyfikacji.
 9. Organizator wykupuje ubezpieczenie NNW Uczestnikom. Organizator zastrzega sobie prawo do ubezpieczenia tych zawodników, których dane takie jak imię i nazwisko oraz data urodzenia są prawidłowe i wypełnione.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika, które ten ma przy sobie podczas Firmowego Rajdu Rowerowego.
 11. Zabrania się, aby Uczestnik podczas Firmowego Rajdu Rowerowego był pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub niszczył stacje i ich oznakowania.

2.3. APLIKACJA

 1. Konieczne jest, aby każda Drużyna w trakcie Firmowego Rajdu Rowerowego posiadała minimum jeden, w pełni naładowany smartfon z aktualną wersją Aplikacji, której, o ile Aplikacja nie umożliwia korzystania w trybie online, pobranie i zainstalowanie jest warunkiem uczestnictwa w Firmowym Rajdzie Rowerowym. Każdy członek Drużyny będzie miał dostęp do informacji dotyczących konieczności pobrania i uruchomienia Aplikacji minimum na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wydarzenia. 
 2. Konieczne jest, aby każdy Kapitan drużyny przed startem Firmowego Rajdu Rowerowego miał prawidłowo skonfigurowany smartfon. Instrukcja jak prawidłowo skonfigurować smartfon będzie dostępna na stronie wydarzenia https://www.rajdrowerowy.pl/.
 3. Każda Drużyna we własnym zakresie rozpoczyna grę w Aplikacji, monitoruje jej przebieg oraz pokonywane stacje na trasie. Po wykonanej grze odpowiednio musi ją zakończyć według instrukcji podanej w Aplikacji.
 4. Każda Drużyna zobowiązana jest pokonać dystans gry korzystając z dróg rowerowych, znajdujących się pomiędzy punktami na trasie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, Drużyna zobowiązuje się do przestrzegania zasad ruchu drogowego i bezpiecznego przemieszczania się pomiędzy stacjami.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zaliczonej stacji bądź przerwanie gry Firmowego Rajdu Rowerowego, które będą spowodowane błędami technicznymi smartfonu Uczestnika.
 6. W razie problemów każdy Uczestnik w dniu Firmowego Rajdu Rowerowego może skontaktować się z supportem Aplikacji lub zgłosić problem na: biuro@rajdrowerowy.pl.
 7. Organizator opublikuje wyniki najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Firmowego Rajdu Rowerowego na stronie: www.rajdrowerowy.pl oraz na kanałach Social Media wydarzenia.
 8. Problemy oraz reklamacje związane z obsługą Aplikacji, wyników oraz innych sytuacji losowych (nawiązujących do obszaru Aplikacji) zgłaszane po dniu 20.09.2023 r. po godz. 15:59 nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłaszania reklamacji.

2.4. NAGRODY

 1. Firmowy Rajd Rowerowy ma wymiar rekreacyjno-rozrywkowy. Przewidziane zostały nagrody dla trzech pierwszych Drużyn każdego dnia wydarzenia, które uzyskały największą ilość punktów w trakcie trwania całej gry.
 2. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie dodatkowych nagród i kategorii.
 3. Rezultaty będące podstawą przyznania Nagród będą ustalane wyłącznie w oparciu o dane zapisane i dostępne za pośrednictwem Aplikacji. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że prawidłowe działanie Aplikacji uzależnione jest od wielu czynników, w tym sposobu działania urządzenia Uczestnika, kompatybilności Aplikacji z tym urządzeniem, a Organizator nie ma wpływu na te czynniki i nie ponosi w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 4. Nagrody będą przyznane zgodnie z posiadaną przez Organizatora wiedzą i oficjalną punktacją wyników gry.
 5. O wysyłce nagród Organizatorzy będą informowali zwycięzców drogą mailową.

2.5. DYSKWALIFIKACJA

 1. W dowolnym momencie podczas Firmowego Rajdu Rowerowego Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zdyskwalifikowania i wykluczenia każdego Uczestnika który nie przestrzega Regulaminu, narusza przepisy prawa lub zakłóca przebieg Firmowego Rajdu Rowerowego, jego/jej zachowanie może spowodować lub powoduje uszczerbek na zdrowiu ludzi, straty majątkowe lub utratę reputacji Organizatora; podaje nieprawdziwe informacje w formularzu rejestracyjnym, korzysta na trasie z pomocy osoby nie biorącej udziału w Firmowym Rajdzie Rowerowym, a także z powodów medycznych.
 2. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika, którego Drużynie przysługuje nagroda, nagroda przepada i może zostać przekazana w formie darowizny lub przyznana innej Drużynie. Uczestnicy zdyskwalifikowani wraz ze swoja Drużyną nie zostaną uwzględnieni w oficjalnych wynikach.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. ZASTRZEŻENIA

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w ramach Firmowego Rajdu Rowerowego nie zapewnia wydzielonej trasy lub jakiejkolwiek innej infrastruktury na potrzeby jego realizacji, w tym punktów żywieniowych, opieki medycznej, jedzenia i picia, oznaczenia startu i mety, itp. Zobowiązania Organizatora ograniczone są do przekazania pakietów startowych w ramach wybranego wariantu zgłoszenia oraz zapewnienia udostępnienia Aplikacji.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator nie będzie dokonywał jakiejkolwiek dodatkowej weryfikacji osiągniętych rezultatów, zapisanych z wykorzystaniem Aplikacji, będącej na potrzeby Firmowego Rajdu Rowerowego jedynym źródłem informacji w tym zakresie. Uczestnik akceptuje ponadto, że każde trasy pokonywane przez poszczególnych Uczestników mogą różnić się od siebie w zakresie trudności ich pokonania i możliwych do zdobycia punktów, a na osiągane wyniki może mieć również wpływ czas startu i zakończenia gry czy warunki atmosferyczne w poszczególnych lokalizacjach.
 3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady w działaniu Aplikacji, niezależnie od ich przyczyn.

3.2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Firmowego Rajdu Rowerowego. Potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.
 2. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu Firmowego Rajdu Rowerowego w każdym czasie, o czym poinformuje Uczestników zamieszczając zmienioną treść w Serwisie. Zmiana taka wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w powyższy sposób. W przypadku braku akceptacji zmian Uczestnik nie będzie uprawniony do udziału w Firmowym Rajdzie Rowerowym.

Cześć! Tu FRRuuu - kto jest po drugiej stronie?

Dołącz do naszej rowerowej społeczności, a dzięki niej, jako pierwszy_a dowiesz się o wszystkiego o kolejnej edycji.